*Nieuwsbrief 2: lente 2018

MAART 2018: LENTE!

We willen deze nieuwsbrief graag beginnen met het heugelijke feit dat De Ontmoeting officieel ook na 1 april kan blijven bestaan. De gehele ruimte staat ons allen ter beschikking.

Om te bewerkstelligen dat we het met elkaar doen is er een werkgroep samengesteld die volgens ons representatief is voor alle betrokkenen:
Renate Hidden: actief betrokken buurtbewoonster
Anneke Langras en Jean Pauli: vrijwilligers en buurtbewoners
Ali Zanzan en Karin Burgers: ElkWelzijn
Wim de Rooij: deskundige herinrichting ruimte
Teunie Verwolf, Teus Kamphorst en Huub Gijsberts (incidenteel): vrijwilligers en bestuursleden van Proeftuin De Ontmoeting
Marleen Disco: vrijwilliger en notulist

Namens de werkgroep zal Karin Burgers contactpersoon zijn. Voor vragen en opmerkingen: kburgers@elkwelzijn.nl. Telefoon: 0345 515227.

De werkgroep is inmiddels in vergadering bijeen geweest. Het verslag van de vergadering vormt de basis voor deze nieuwsbrief. De werkgroep blijft de nieuws-brieven verzorgen, zodat er een korte lijn is met de buurt.

Behoefteonderzoek
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven welke behoeftes er zijn bij buurtbewoners, gebruikers en belangstellenden. De PowerPoint-presentatie van de informatieavond van 30 januari ligt ter inzage bij Proeftuin De Ontmoeting.

Ruimte-indeling
Zoals eerder aangegeven hebben en houden we de beschikking over de gehele ruimte op de begane grond. De Elk-zaal moeten we helaas afstaan. Om de activiteiten in de Elk-zaal op een nette manier te kunnen afbouwen, wil ElkWelzijn de ruimte nog 2 maanden huren, tot 1 juni a.s. dus. Dan beginnen de vakanties en komt er een natuurlijk eind aan het seizoen.
Als uitgangspunten hebben we geformuleerd:
Ontmoeting is kernwaarde. Deze komt het best tot uitdrukking in de drempelloze inloopfunctie met koffie en thee.
We doen zoveel mogelijk recht aan de geïnventariseerde behoefte van de bewoners, clubs/verenigingen e.a.
de programmering van activiteiten is zodanig dat mensen geen hinder hebben van elkaar.

Hierbij horen de volgende randvoorwaarden:
kwantitatief: voldoende m² voor activiteiten. Middels een spreadsheet is er een overzicht gemaakt waarop aangegeven wordt: benodigde m², aantal deelnemers, gewenste en alternatieve tijdstippen voor gebruik van de ruimte.
kwalitatief: sfeer van de ruimte (geen donkere hokken), akoestiek, verlichting……

Er is een nieuw plan bedacht voor de indeling van de ruimte van De Ontmoeting 3.0.
Het plan werd unaniem als zeer doordacht en kansrijk gekwalificeerd, zodanig dat extra ruimte in de vorm van het stiltecentrum niet nodig is. De werkgroep kreeg een plattegrond, waar in de komende weken op voortgeborduurd gaat worden.
Dit kunnen we niet alleen. We hebben de hulp ingeroepen van de gemeente Culemborg om hierin met ons mee te denken.

Het restaurant
Per 1 april verliest Proeftuin De Ontmoeting de functie van restaurant. De paasdagen 1 en 2 april is Proeftuin De Ontmoeting gesloten. Dinsdag 3 april om 9 uur bent u weer van harte welkom. Hoe het er na die tijd uit gaat zien, is nog volop in ontwikkeling. Wel is besloten om per april op zondagmiddag 14.00 uur te sluiten. Binnenkort wordt u hier verder over geïnformeerd.