*Nieuwe data ‘Eten met de Buurt’

150525etenmetdebuurtdeaanwezigen1024x276
Iedere maand kunt u komen ‘Eten met de Buurt’. Op deze avond schuift u aan voor een driegangenmenu waarbij het hoofdgerecht in buffetvorm wordt aangeboden.
Tijdens de vakantieperiode zijn er speciale edities van ‘Eten met de Buurt’. Iedere keer doen we een andere Europese stad aan. Hiervoor betaalt u slechts € 12,50 p.p. voor 3 gangen (exclusief drankjes). De avond wordt opgevrolijkt met livemuziek. Aanvang 17.45 uur, inloop vanaf 17.00 uur (tenzij anders vermeld).
U kunt nog van ons verwachten:
*vrijdag 27 juli Parijs (kip uit het pannetje)
*vrijdag 17 augustus Lissabon (cataplana)
*vrijdag 7 september Bonn (zuurkool)
*vrijdag 28 september Culemborg (stamppot andijvie)

Voor informatie of aanmelden info@proeftuindeontmoeting.nl, telefonisch 0345471000 of kom even langs in het restaurant.

*Nieuwsbrief 3, april 2018

Beste gast van De Ontmoeting, beste buur,
Per 1 april 2018 is er bij De Ontmoeting het een en ander veranderd. Dat klinkt misschien ingrijpender dan het is. Overdag verandert er voor U heel weinig. U kunt, zoals U gewend bent, gewoon binnenlopen voor een praatje, hapje en drankje, al dan niet in clubverband. En ’s avonds kunt U om 17.45 uur aanschuiven en gezellig samen eten! De deur staat dus gewoon open. De openingstijden zijn als vanouds: op werkdagen van 9.00 uur tot 23.00 uur (tenzij de laatste gast eerder weg is). Op zaterdag van 10.00 uur tot sluiting en op zondag van 10.30 uur tot 14.00 uur.

Wat wel verandert is dat als U ’s avonds mee wilt eten, U dat minimaal een dag van tevoren moet laten weten. Dit i.v.m. de inkoop van ingrediënten. Aanmelden kan bij Teunie Verwolf of bij Teus Kamphorst aan de receptie, via tel: 0345-471000 of via de mail: info@proeftuindeontmoeting.nl U kunt dan ook bijvoorbeeld dieetwensen doorgeven.

Doel van het samen eten is:
Kennismaken met buurtbewoners
Tegengaan van eenzaamheid
En het eten smaakt vele malen lekkerder als je met meerderen aan tafel zit

De kosten van een maaltijd (dagschotel) zijn ± € 8,- (afhankelijk van de ingrediënten).

Samen eten wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers en door schenkingen, o.a. van volkstuinders.

Wilt u ook vrijwilliger worden bij De Ontmoeting? Dan bent u van harte welkom. Aanmelden kan bij Karin Burgers, ElkWelzijn, tel: 06-20718053, email: kburgers@elkwelzijn.nl

Kortom we behouden wat goed is en we verbeteren wat beter kan. We zijn volop in ontwikkeling. Uw opmerkingen of ideeën horen we graag!

Vriendelijke groet van Werkgroep De Ontmoeting.

*Nieuwsbrief 2: lente 2018

MAART 2018: LENTE!

We willen deze nieuwsbrief graag beginnen met het heugelijke feit dat De Ontmoeting officieel ook na 1 april kan blijven bestaan. De gehele ruimte staat ons allen ter beschikking.

Om te bewerkstelligen dat we het met elkaar doen is er een werkgroep samengesteld die volgens ons representatief is voor alle betrokkenen:
Renate Hidden: actief betrokken buurtbewoonster
Anneke Langras en Jean Pauli: vrijwilligers en buurtbewoners
Ali Zanzan en Karin Burgers: ElkWelzijn
Wim de Rooij: deskundige herinrichting ruimte
Teunie Verwolf, Teus Kamphorst en Huub Gijsberts (incidenteel): vrijwilligers en bestuursleden van Proeftuin De Ontmoeting
Marleen Disco: vrijwilliger en notulist

Namens de werkgroep zal Karin Burgers contactpersoon zijn. Voor vragen en opmerkingen: kburgers@elkwelzijn.nl. Telefoon: 0345 515227.

De werkgroep is inmiddels in vergadering bijeen geweest. Het verslag van de vergadering vormt de basis voor deze nieuwsbrief. De werkgroep blijft de nieuws-brieven verzorgen, zodat er een korte lijn is met de buurt.

Behoefteonderzoek
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven welke behoeftes er zijn bij buurtbewoners, gebruikers en belangstellenden. De PowerPoint-presentatie van de informatieavond van 30 januari ligt ter inzage bij Proeftuin De Ontmoeting.

Ruimte-indeling
Zoals eerder aangegeven hebben en houden we de beschikking over de gehele ruimte op de begane grond. De Elk-zaal moeten we helaas afstaan. Om de activiteiten in de Elk-zaal op een nette manier te kunnen afbouwen, wil ElkWelzijn de ruimte nog 2 maanden huren, tot 1 juni a.s. dus. Dan beginnen de vakanties en komt er een natuurlijk eind aan het seizoen.
Als uitgangspunten hebben we geformuleerd:
Ontmoeting is kernwaarde. Deze komt het best tot uitdrukking in de drempelloze inloopfunctie met koffie en thee.
We doen zoveel mogelijk recht aan de geïnventariseerde behoefte van de bewoners, clubs/verenigingen e.a.
de programmering van activiteiten is zodanig dat mensen geen hinder hebben van elkaar.

Hierbij horen de volgende randvoorwaarden:
kwantitatief: voldoende m² voor activiteiten. Middels een spreadsheet is er een overzicht gemaakt waarop aangegeven wordt: benodigde m², aantal deelnemers, gewenste en alternatieve tijdstippen voor gebruik van de ruimte.
kwalitatief: sfeer van de ruimte (geen donkere hokken), akoestiek, verlichting……

Er is een nieuw plan bedacht voor de indeling van de ruimte van De Ontmoeting 3.0.
Het plan werd unaniem als zeer doordacht en kansrijk gekwalificeerd, zodanig dat extra ruimte in de vorm van het stiltecentrum niet nodig is. De werkgroep kreeg een plattegrond, waar in de komende weken op voortgeborduurd gaat worden.
Dit kunnen we niet alleen. We hebben de hulp ingeroepen van de gemeente Culemborg om hierin met ons mee te denken.

Het restaurant
Per 1 april verliest Proeftuin De Ontmoeting de functie van restaurant. De paasdagen 1 en 2 april is Proeftuin De Ontmoeting gesloten. Dinsdag 3 april om 9 uur bent u weer van harte welkom. Hoe het er na die tijd uit gaat zien, is nog volop in ontwikkeling. Wel is besloten om per april op zondagmiddag 14.00 uur te sluiten. Binnenkort wordt u hier verder over geïnformeerd.

*Nieuwsbrief 1: Nieuwe ontwikkelingen omtrent de toekomst van Proeftuin de Ontmoeting!!

NIEUWSBRIEF
ONTMOETING BONVIE
23 februari 2018

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de ontmoetingsfunctie van BonVie in Culemborg. Vragen of opmerkingen? Bel of mail met Alice Versluis, wijkcoach ElkWelzijn, aversluis@elkwelzijn.nl, 06 – 142 455 05
Deze nieuwsbrief geeft informatie over de situatie van dit moment. De ontwikkelingen gaan snel, dus deze informatie zal al snel weer verouderd zijn. We houden u de komende periode regelmatig op de hoogte met een nieuwsbrief.
Behoefteonderzoek
Eind december 2017 is er een schriftelijke enquête gedaan naar de behoefte aan ontmoeting en gezamenlijk eten in BonVie. Er zijn ruim 100 formulieren ingevuld. In januari was er een bijeenkomst met vertegenwoordigers van 19 clubs die in BonVie een ruimte gebruiken. Ook was er een bijeenkomst met meer dan 100 buurtbewoners/ ‘gebruikers’ van BonVie. Van deze aanwezigen had ongeveer de helft ook de enquête ingevuld.
Waar is behoefte aan in BonVie?
• Er is behoefte aan een inloopplek met koffie etc. waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Denk hierbij aan een dagelijkse koffietafel, biljartmogelijkheid, plek voor clubs die geen stille ruimte nodig hebben zoals b.v. de breiclub.
• Er is behoefte aan een afsluitbare aparte ruimte waar clubs kunnen samenkomen die niet kunnen mengen met een open inloopplek. Denk hierbij aan Linedance, yoga etc. Er is ook een plek nodig om spullen van clubs in op te bergen.
• Er is behoefte aan regelmatig samen kunnen eten in BonVie. Het meest wordt een frequentie van maandelijks aangegeven, maar een behoorlijke groep mensen geeft aan wekelijks of soms nog vaker samen te willen eten.
• Er is bij de mensen die werken of vrijwilliger zijn in BonVie ook behoefte aan de mogelijkheid om een eigen meegebrachte lunch in gezamenlijkheid te nuttigen, een soort kantine-functie.
• De cliënten die nu dagbesteding hebben in de Ontmoeting, en ook de mensen die stage lopen of een leer-werkplek hebben, willen graag blijven.
• Er is behoefte aan vergaderruimte met name vanuit Verenigingen van Eigenaren, en buurtbewoners willen graag een feestje kunnen vieren in BonVie.
Wat gaat veranderen in BonVie
Er wordt door alle betrokkenen momenteel hard gewerkt om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie vanaf april 2018. Hierbij wat er bekend is tot nu toe.
• De ruimte van het huidige restaurant De Ontmoeting blijft behouden voor de buurt als ontmoetingsruimte. Dit was nog geen gelopen race. Doordat Kleurrijk Wonen bereid bleek om een laag huurtarief te handhaven voor deze ruimte, is dit toch mogelijk. De gemeente Culemborg geeft subsidie aan ElkWelzijn om vanaf april deze ruimte te huren van Kleurrijk Wonen. Het contract wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar.
• De huidige Elkzaal is vanaf april 2018 niet meer beschikbaar voor ontmoetingsactiviteiten van en voor de buurt. De verwachting is op dit moment dat de Elkzaal in april en mei nog wel beschikbaar is, zodat er meer tijd is om de overgang naar een nieuwe situatie voor te bereiden. De clubs kunnen dan dus nog wel terecht in de Elk-zaal. De clubs die momenteel in De Ontmoeting hun activiteit hebben, kunnen dit blijven doen.
• Vanaf april vervalt de restaurant-functie van De Ontmoeting, er kan dan niet meer dagelijks warm gegeten worden. Voor de bewoners van BonVie die worden begeleid door Syndion, is al een oplossing gevonden door Syndion. Met andere mensen die dagelijks komen eten worden afspraken gemaakt om samen een oplossing te zoeken.
• Vanaf april kunnen er geen feestjes meer gegeven worden in BonVie.
• Over het wel of niet beschikbaar blijven van het Stiltecentrum is op dit moment nog niets bekend.
Hoe nu verder?
Proeftuin De Ontmoeting en ElkWelzijn zullen ook de komende tijd gezamenlijk aan de slag gaan met het maken van de plannen voor de nieuwe ontmoetingsfunctie in BonVie. Wat moet er nog gebeuren?
• We starten zo snel mogelijk een werkgroep met daarin een betrokken buurtbewoner, een bestuurslid van een club uit BonVie, Proeftuin De Ontmoeting en ElkWelzijn. Waar nodig nodigen we hierbij deskundigen uit, zoals b.v. een architect of iemand van de gemeente of van Kleurrijk Wonen. Deze werkgroep gaat zich vooral buigen over de ruimte. Hoe kunnen we het huidige restaurant zo inrichten of wellicht verbouwen, dat de clubs en activiteiten er kunnen blijven?
• Proeftuin De Ontmoeting en ElkWelzijn overleggen samen verder over de rolverdeling tussen beide organisaties. Wat is er in de nieuwe situatie nodig aan beheer van de ruimte? Wat wordt de rol van Teunie en Teus en van de andere vrijwilligers van Proeftuin De Ontmoeting? Is er nog genoeg te doen voor cliënten dagbesteding, stagiaires en leer-werkplekken?
• Hoe gaat de overgangsperiode eruit zien (april, mei en de zomer)? Het zou erg fijn zijn als er dan ook al wel wekelijks gezamenlijk gegeten kan worden.

*Nieuwe activiteiten: boetseren en balansbal

Iedere maandag van 13.30 tot 15.30 uur wordt er geboetseerd onder leiding van Zus Meuleman. Zij heeft heel wat exposities op haar naam staan en is vooral rond Bergen op Zoom een begrip.
De kosten zijn €3 per keer inclusief een kopje koffie of thee. De boetseerklei krijgt u tegen kostprijs.

Spelen en oefenen met de balansbal is goed voor je lichaamshouding en spieren. Omdat je lichaam reageert op de instabiliteit van de bal worden vooral ook spieren aangesproken die ‘normaal’ weinig gebruikt worden.
De lessen vinden iedere woensdag van 9.00 tot 9.45 uur plaats. De docente is Ximena Arias Lozano. Balansballen zijn aanwezig.
De kosten zijn €5 per bijeenkomst, de eerste les is gratis.
U kunt zich opgeven bij de receptie van Proeftuin de Ontmoeting.

*Huiskamerbridge in De Ontmoeting

Zou u het leuk vinden om regelmatig te bridgen in De Ontmoeting?
Het is de bedoeling om bridge-middagen te gaan organiseren, gewoon gezellig, zonder de druk van een competitie.
Met of Zonder partner, iedereen van elk niveau is van harte welkom.
Neem contact op en dan kijken we of er genoeg mensen mee willen doen om te kunnen starten.

Marja van Zelst
Telefoon 06-29207313

*Zomaar wat foto’s van de afgelopen maanden

Eten met de BuurtEten met de BuurtKerstkoor RiversoundRiversoundDessertbuffetOpen dag mahjongVrijwilligerslunchVrijwilligerslunchVrijwilligerslunch

Dat iedere dag weer anders is bij Proeftuin De Ontmoeting, blijkt wel uit bijgevoegde foto’s. U ziet foto’s van Eten met de Buurt kersteditie, van het optreden van kerstkoor Riversound, van de verwendag georganiseerd door leerlingen van het KWC, van de open dag waarbij alle activiteiten zich presenteerden, van alle vrijwilligers die een lunch kregen aangeboden. Kortom, er is voor ieder wat wils in Proeftuin De Ontmoeting.